Igangværende forsøg ved KMC

01.12 2011

For at kunne modtage tilskud fra Kartoffelafgiftsfonden skal man offentliggøre hvilke forsøg der er opnået tilskud til.
Indtil nu er der 3 forsøg ved KMC, som har opnået tilskud fra Kartoffelafgiftsfonden i 2012.

Gødskning-sprøjteforsøg

Forsøget er udtænkt som følge af de sidste års praktiske erfaringer rundt fra danske kartoffelmarker.


Hvorfor begynder vi f.eks. at se store problemer med bladplet og bladlus i stivelseskartofler? Kan dette skyldes, at vi lovgivningsmæssigt har skullet gøde vore kartofler med 10-20 % under det økonomisk optimale. Bliver en specialafgrøde som kartofler mere “afkræftet” af denne undergødskning end en kornmark gør? Skal man ved et lavere N-niveau anvende en højere indsats på kemisiden for at opretholde det gode udbytte?


Forsøget indeholdes også et led med husdyrgødning, som ligner virkeligheden fra mange landbrug i dag. Forsøget vil i 2012 både blive lavet ved Ytteborg og ved DJF-Jyndvad. Al databehandling foretages af Agrotech og forsøget forventes offentliggjort i Oversigten over landsforsøgene 2012.
Hele forsøgsserien er finansieret af Kartoffelafgiftsfonden (KAF).


Projektansvarlig: Annette Dam.

Melsortsforssøg

Dette forsøg er en del af en større forsøgsserie. Forsøget omhandler afprøvning af sorter, udbytteforhold, tidlighed, skimmelresistens/modtagelighed og kvalitetsegenskaber.

KMC har ansvaret for 1 af 3 afprøvningssteder. De 2 andre forsøgssteder er placeret på statens forsøgstation i St. Jyndevad og hos Landbo Nord. Forsøgsplot, statistik mm. udføres af AgroTech, og forsøget forventes offentliggjort i Oversigten over Landsforsøgene 2012.


Forsøgsserien er et samarbejde mellem Århus Universitet - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Forsøgsvirksomheden Ytteborg, Agrotech, AKV-Langholt og KMC. Styregruppen evaluerer forsøgene hvert år i januar.


Til dette forsøg laves der også en usprøjtet del, hvor de forskellige sorter i sortsforsøget testes for deres resistens mod skimmel.


Hele forsøgsserien er finansieret af Kartoffelafgiftsfonden (KAF).

Jordløsning i kartofler

Sverige har haft stor succes med grubning af kartofler efter lægning. I dette forsøg ønsker vi at efterprøve resultaterne på danske sandjorde, idet de svenske forsøg var lavet på forskellige jordtyper og i forbindelse med drypvanding.


Hvordan opfører udbyttet sig når kartoflerne bliver grubbet efter lægning og vandet på normal vis?
Er der forskel på hvilken type maskine der anvendes til jordløsningen?
Sker der en jordbundsmæssige skade ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse?
 
Hele forsøgsserien er finansieret af Kartoffelafgiftsfonden (KAF).

Kartoffelavl med minimalt indput

Forsøget er lavet for at se hvor meget en kartoffelafgrøde kan producere på et minimalt indput. Kartofler der skal leveres på fabrik primo september behøver jo ikke nødvendigvis være fri for skimmel ved levering. Så formålet her er at se hvor lidt der er nok og hvad det koster.